Privacybeleid

Dit privacybeleid is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD), organieke wet 3/2018 van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten (LOPDGDD), alsmede, voor zover niet in strijd met voornoemde regelgeving, met de organieke wet 15/1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD) en de uitvoeringsbepalingen daarvan, en/of die welke deze in de toekomst kunnen vervangen of bijwerken.
Onze organisatie hecht veel waarde aan de privacy van uw persoonlijke gegevens. De verstrekte persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten te verlenen en worden verwerkt op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze, waarbij een passende beveiliging van de gegevens wordt gewaarborgd, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging door de toepassing van technische en organisatorische maatregelen.
In dit document willen wij u alle nodige informatie verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens door deze organisatie op een transparante en eerlijke manier.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Voor elke specifieke verwerking van over u verzamelde persoonsgegevens zullen wij u informeren over de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Rechten

Recht op toegang

Het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over de betrokkene worden verwerkt en, zo ja, het recht op toegang tot de persoonsgegevens en tot de volgende informatie: de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de opslagperiode of de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld, het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verlangen of om de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te beperken of er bezwaar tegen te maken, het recht een klacht in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming (AEPD), het bestaan, in voorkomend geval, van geautomatiseerde besluiten, met inbegrip van profilering, wanneer gegevens worden doorgegeven aan derde landen het recht op informatie over de toegepaste passende waarborgen.

Recht op correctie

Het is het recht te verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn, met inbegrip van het recht om onvolledige gegevens aan te vullen. Door ons op enigerlei wijze persoonsgegevens te verstrekken, garandeert u dat deze juist en nauwkeurig zijn en verbindt u zich ertoe ons in kennis te stellen van elke wijziging of aanpassing ervan. Bijgevolg is elke schade als gevolg van de mededeling van foutieve, onnauwkeurige of onvolledige informatie in de formulieren op de website uitsluitend de verantwoordelijkheid van de belanghebbende.

Recht van onderdrukking

Dit is het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen wanneer deze, onder andere, niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of anderszins worden verwerkt, of wanneer u uw toestemming intrekt. Er zij aan herinnerd dat wissen niet van toepassing is wanneer de verwerking van persoonsgegevens onder meer noodzakelijk is voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of voor de formulering, uitoefening of verdediging van vorderingen.

Recht op beperking

Dit is het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, wat betekent dat u ons in bepaalde gevallen kunt vragen de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten of ze langer dan nodig te bewaren wanneer u ze nodig hebt.

Recht om toestemming in te trekken

Het is het recht om de toestemming die u hebt gegeven in te trekken door “Ik heb het privacybeleid gelezen en aanvaard” aan te vinken op elk moment en zoals gespecificeerd in de relevante sectie “Uitoefening van rechten” of in de specifieke verwerking van commerciële communicatie of Nieuwsbrief. Dit recht is niet van toepassing indien de verwerking van persoonsgegevens onder meer noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om een contractuele relatie uit te voeren en in stand te houden, of voor de formulering, uitoefening of verdediging van een vordering. Voorts heeft de intrekking van de toestemming geen terugwerkende kracht, d.w.z. zij heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onjuist verwerken, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Recht op overdraagbaarheid

Dit is het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm te ontvangen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, mits: de verwerking is gebaseerd op uw toestemming en wordt uitgevoerd met geautomatiseerde of geautomatiseerde middelen.

Recht van oppositie

Dit is het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van vorderingen.

Uitoefening van rechten

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerken, kunt u contact met ons opnemen of heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (AEPD):
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Verwerking van persoonsgegevens

Algemene bepalingen

De persoonsgegevens die voor elk van de specifieke verwerkingen worden gevraagd, zijn adequaat, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, zodat wordt voldaan aan het beginsel van gegevensminimalisering.
De in elk van de specifieke verwerkingen gevraagde persoonsgegevens zijn strikt noodzakelijk; een weigering om ze te verstrekken zou betekenen dat wij de gevraagde dienst niet kunnen leveren.
De in elk van de specifieke verwerkingen bedoelde mededelingen van persoonsgegevens zijn in sommige gevallen noodzakelijk voor de uitvoering en handhaving van een overeenkomst en in andere gevallen om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verantwoordelijke voor de verwerking van toepassing is.

Contactformulier

Persoonsgegevens worden verwerkt om verzoeken om informatie, suggesties en klachten van gebruikers of klanten in goede banen te leiden.
De rechtsgrondslag die de verwerking van persoonsgegevens legitimeert is de uitdrukkelijke toestemming door het aanvinken van “Ik heb het privacybeleid gelezen en aanvaard”.
De persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van twee jaar vanaf het moment dat ze niet meer worden verwerkt, onverminderd de uitoefening van uw rechten als betrokkene.

Formulier voor commerciële mededelingen of nieuwsbrief

De persoonsgegevens worden verwerkt om de inschrijving op onze nieuwsbrief te beheren, met inbegrip van het verzenden van gepersonaliseerde informatie of niet over onze producten of diensten via verschillende middelen zoals telefoon, e-mail, SMS, applicaties voor mobiele apparaten, alsook via elke soortgelijke procedure. Er zij aan herinnerd dat dit type gegevensverwerking de analyse van uw gebruikersprofiel kan omvatten om uw voorkeuren te bepalen teneinde u informatie te verstrekken die beter op uw interesses is afgestemd.
U kunt zich als volgt afmelden voor dit type verwerking, afhankelijk van het gebruikte middel:

  • E-mail: via de link hiertoe die u in elk van de elektronische mededelingen aantreft of via een soortgelijke procedure die in de commerciële communicatie wordt vermeld.
  • WhatsApp (andere apps): Verzoek tot afmelding.
  • SMS: Verzoek om uitschrijving.

De rechtsgrondslag die de verwerking van persoonsgegevens legitimeert, is de uitdrukkelijke toestemming die wordt gegeven: door op de website, door middel van een fysiek document of per e-mail, naar gelang van het geval, aan te geven “Ik heb het privacybeleid gelezen en aanvaard”.
Indien WhatsApp wordt gebruikt, worden persoonlijke gegevens overgedragen aan WhatsApp Ireland Limited, dat gevestigd is in de EER.
De persoonsgegevens worden bewaard zolang u uw toestemming niet intrekt op de in deze paragraaf beschreven wijze.