GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Gebruiksvoorwaarden van de website

 1. WERKGEBIED:

Deze Gebruiksvoorwaarden van de Website stellen de algemene voorwaarden vast die zowel de toegang en het browsen als het gebruik van de inhoud van deze website regelen.

De informatie op deze website verwijst naar de diensten die aangeboden en verkocht worden door het bedrijf MGP PROYECTO 11, SL, via CAMPING JAVEA (hierna genoemd CAMPING JAVEA).. De gepubliceerde informatie dient uitsluitend ter illustratie en vormt in geen geval een bindend aanbod dat de gebruiker verplicht een reservering te maken op onze camping of een beroep te doen op onze diensten. CAMPING JAVEA behoudt zich het recht voor om de hierin opgenomen informatie te wijzigen wanneer zij dit nodig acht en zonder voorafgaande kennisgeving, en is niet verantwoordelijk voor de juistheid, onvolledigheid of authenticiteit van de verstrekte informatie.

CAMPING JAVEA behoudt zich het recht voor de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden van de website op elk moment te wijzigen. Daarom moet de Gebruiker dit document zorgvuldig lezen telkens wanneer hij/zij de Website wil gebruiken, aangezien de Website en de gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website kunnen worden gewijzigd.

De levering van de dienst van deze website is beperkt tot de tijd waarin de Gebruiker verbonden is met de website of met een van de diensten die via de website worden geleverd.

 1. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE:

In het algemeen vereisen de diensten van CAMPING JAVEA en het gebruik van de website geen voorafgaande inschrijving of registratie van de gebruikers. Door de website te bezoeken, te bekijken of te gebruiken, wordt u een gebruiker. De gebruiker aanvaardt volledig en zonder voorbehoud de voorwaarden en bepalingen in deze Algemene voorwaarden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de website, samen met de diensten en inhoud ervan, op een wettige manier te gebruiken, in overeenstemming met de geldende wetgeving, de algemeen aanvaarde gebruiken, de goede trouw en de openbare orde.

De gebruiker verbindt zich ertoe geen handelingen uit te voeren die schade kunnen toebrengen aan de website, waardoor deze onbruikbaar wordt, overbelast wordt of op welke manier dan ook verslechtert, of die andere gebruikers verhinderen om vrij toegang te krijgen tot de website, deze te gebruiken of ervan te genieten.

Alle informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt, moet waarheidsgetrouw zijn. Daartoe garandeert de Gebruiker de authenticiteit van de gegevens die worden doorgegeven via de formulieren voor inschrijving op de Diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle aan CAMPING JAVEA verstrekte informatie voortdurend bij te werken, zodat deze op elk moment overeenkomt met de werkelijke situatie. In elk geval is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige verklaringen en voor eventuele schade die aan de provider of aan derden wordt toegebracht.

Minderjarigen

Het contracteren van de door CAMPING JAVEA aangeboden diensten is gericht op personen ouder dan 18 jaar. Door deze website te gebruiken en een reservering te maken, verklaart en garandeert u dat u in het land waar u verblijft de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract met ons aan te gaan en aan alle toepasselijke vereisten te voldoen. Als je niet aan al deze eisen voldoet, moet je onze diensten niet boeken.

Om gebruik te maken van de webdiensten moeten minderjarigen altijd vooraf toestemming krijgen van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor alle handelingen die door minderjarigen onder hun hoede worden uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de specifieke inhoud waartoe minderjarigen toegang hebben, ligt bij hen; daarom moeten, als zij toegang krijgen tot ongepaste inhoud op het internet, mechanismen op hun computers worden geïnstalleerd, met name computerprogramma’s, filters en blokkades, waarmee de beschikbare inhoud kan worden beperkt en die, hoewel ze niet onfeilbaar zijn, bijzonder nuttig zijn voor het controleren en beperken van het materiaal waartoe minderjarigen toegang hebben.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEBRUIK VAN INHOUD:

CAMPING JAVEA is eigenaar van de intellectuele en industriële eigendomsrechten van deze website en alle inhoud ervan (inclusief maar niet beperkt tot: elk CAMPING JAVEA handelsmerk of logo, teksten, foto’s en andere audiovisuele inhoud, software, grafisch ontwerp, etc.) of heeft de overeenkomstige licentie of toestemming voor het gebruik ervan. De toegang tot en het gebruik van deze website door de gebruiker impliceert in geen geval een verklaring van afstand, overdracht, licentie of volledige of gedeeltelijke overdracht ervan.

Het is verboden de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te wijzigen, te hergebruiken, te exploiteren, openbaar te maken, bestanden te uploaden, per post te versturen, door te sturen, te gebruiken, te verwerken of te verspreiden voor openbare of commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CAMPING JAVEA.

 1. LINKS

4.1. LINKS NAAR ANDERE EXTERNE WEBSITES:

CAMPING JAVEA wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle informatie op het World Wide Web die niet door CAMPING JAVEA is gecreëerd of niet onder haar naam is gepubliceerd. De website kan hyperlinks bevatten naar andere sites op het World Wide Web die volledig onafhankelijk zijn van deze website. CAMPING JAVEA zal op geen enkele manier de juistheid, onvolledigheid of authenticiteit van de informatie die verstrekt wordt door een persoon of entiteit, fysiek of juridisch, met of zonder eigen rechtspersoonlijkheid, via deze hyperlinks beantwoorden of garanderen.

4.2. EXTERNE LINKS NAAR DE WEBSITE VAN CAMPING JAVEA:

Als een andere website, gebruiker of entiteit een link wil creëren naar https://www.campingjavea.es, moet deze link voldoen aan de hieronder beschreven voorwaarden:

 1. De link leidt naar de startpagina of een van de secties. De link moet in ieder geval absoluut en volledig zijn, zodat de gebruiker met één klik naar de URL van de homepage of naar de URL van een van de secties kan gaan. De link moet het volledige scherm van de portal https://www.campingjavea.es beslaan.
 2. In geen geval, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door CAMPING JAVEA, mag de website die de link legt https://www.campingjavea.es op welke manier dan ook reproduceren, inclusief als integraal onderdeel van haar website, door gebruik te maken van frames, omleidingen of welke andere maatregel dan ook die de oorsprong van de informatie verbergt.
 3. Het maken van een link naar https://www.campingjavea.es vanaf websites met illegale, onwettige, vernederende of obscene inhoud die in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, is niet toegestaan.

De toegangsdienst tot de Website omvat technische koppelingen, mappen en zelfs zoekfuncties waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot andere internetpagina’s en portals (hierna ‘Gekoppelde sites’ genoemd). In deze gevallen handelt CAMPING JAVEA als tussenpersoon in overeenstemming met de Wet op de Informaticadiensten en de Elektronische Handel en is alleen verantwoordelijk voor de inhoud en de diensten die op de Gelinkte Sites geleverd worden, voor zover CAMPING JAVEA daadwerkelijk kennis heeft van de onwettigheid en de link niet met de nodige zorgvuldigheid gedeactiveerd heeft. Indien de Gebruiker van mening is dat er een Gelinkte Site is met een onwettige of ongepaste inhoud, kan hij/zij CAMPING JAVEA hiervan op de hoogte stellen door een bericht te sturen naar privacy@wecamp.net. In geen geval zal deze mededeling de verplichting inhouden om de betreffende link te verwijderen.

In geen geval mag het bestaan van de gekoppelde websites het bestaan van overeenkomsten met de beheerders of eigenaars ervan veronderstellen, noch de aanbeveling, promotie of identificatie van CAMPING JAVEA met de verklaringen, inhoud of diensten die aangeboden worden.

CAMPING JAVEA kent de inhoud en diensten van de Gelinkte Sites niet en is daarom niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door de onwettigheid, kwaliteit, veroudering, onbeschikbaarheid, fouten en onbruikbaarheid van de inhoud en/of diensten van de Gelinkte Sites of voor elke andere schade die niet direct aan CAMPING JAVEA toe te schrijven is.

 1. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

De enige en exclusieve verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze Website ligt bij de Gebruiker.

CAMPING JAVEA is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die veroorzaakt is door:

 1. De onbeschikbaarheid, het onderhoud en de werking van de website of de diensten of inhoud ervan, aangezien hiervoor leveringen en diensten van derden nodig zijn.
 2. Fouten en weglatingen in de gepubliceerde informatie, evenals het gebrek aan bruikbaarheid, geschiktheid of geldigheid van de website of zijn diensten of inhoud om te voldoen aan de behoeften, activiteiten of specifieke resultaten of verwachtingen van Gebruikers.

De toegang tot de website houdt voor CAMPING JAVEA geen enkele verplichting in om de afwezigheid van virussen of andere schadelijke computerelementen te controleren. Het is in ieder geval de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat er adequate hulpmiddelen beschikbaar zijn voor het opsporen en desinfecteren van schadelijke computerprogramma’s. CAMPING JAVEA is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan de computerapparatuur van de Gebruikers of derden tijdens het gebruik van de WEBSITE.

 1. WETGEVING EN JURISDICTIE

De Gebruiksvoorwaarden van de website vallen in alle opzichten onder de Spaanse wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie. Alle geschillen die voortvloeien uit zaken met betrekking tot deze website vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de stad Barcelona.

 1. update

Het document is voor het laatst herzien in april 2024.